MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken

Notitie Fase 2: Op weg naar kansrijke oplossingen

Deze samenvatting gaat over de uitkomsten van een MIRT onderzoek naar de waterveiligheid op Marken. De aanleiding voor dit MIRT onderzoek is dat de primaire waterkering die Marken beschermt op trajecten niet voldoet aan de vigerende norm. Het versterkingsplan dat aanvankelijk was ontwikkeld voor de kade, kon vanwege het ruimtebeslag en effect op het landschap niet rekenen op draagvlak bij belanghebbenden. Daarom is in dit onderzoek gezocht naar andere oplossingen. Deze oplossingen moeten leiden tot het realiseren van een ‘basisveiligheid voor iedereen die achter dijken of duinen woont’. Basisveiligheid is te realiseren met maatregelen aan de kade om daarmee een overstroming te voorkomen (laag 1). Maar ook door de gevolgen van een eventuele overstroming te beperken (laag 2). Of door een goede rampenbeheersing (laag 3). Dit wordt ‘meerlaagsveiligheid’ genoemd. In het MIRT-onderzoek is in opdracht van Rijkswaterstaat verkend of de toepassing van het concept meerlaagsveiligheid
kansen biedt voor het eiland Marken.

MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken

Publieksvriendelijke samenvatting

Uitstel beslissing dijkversterking

Rijkswaterstaat ontwikkelt plannen voor een dijkversterking van de zuid- en westkade Marken. In de Klankbordgroep van 19 juni 2012 bent u hierover geïnformeerd en is de uitwerking van het voorkeursalternatief naar een definitief ontwerp nader toegelicht. De verwachting was toen dat eind 2012 het Ontwerp-Projectplan en Milieueffectrapport Versterken zuid- en westkade Marken op basis van het gepresenteerde definitief ontwerp ter visie gelegd zou kunnen worden.
Via deze weg wil ik u informeren dat de vaststelling en bekendmaking van het dijkversterkingplan voor de zuid- en westkade is uitgesteld.
De reden voor het uitstel is dat het dijkontwerp zal worden heroverwogen. Het uiteindelijk voorgestelde dijkontwerp met brede stabiliteitsbermen vraagt een groter ruimtebeslag. Een aantal betrokkenen heeft hier vragen over gesteld. Het voorliggende dijkontwerp leidt ook tot hogere aanlegkosten. Om deze redenen wil ik de uitgangspunten van de dijkversterking nog eens goed heroverwegen. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten tijdelijk een pas op de plaats maken om te bezien of een andere en wellicht goedkopere oplossing mogelijk is.
Zodra de heroverweging is afgerond, ontvangt u hierover meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Ed de Heij
projectleider Planstudie Versterken west- en zuidkade Marken

Presentatie Rijkswaterstaat

19 juni 2012 – Presentatie Rijkswaterstaat aan Projectgroep en Klankbordgroep

19 juni 2012 – Verslag Klankbordgroepoverleg; Maatwerklocaties

…. Maatwerklocaties
In het DO wordt het ontwerp voor locaties waar het VKA niet mogelijk is verder uitgewerkt en gedetailleerd. De uitzonderingslocaties zijn de locaties waar huizen staan nabij de dijk en de Rozenwerf. Op plekken waar huizen aan de dijk staan wordt een vierkante versterking in combinatie met een constructie toegepast. Deze constructie een damwand aan de binnenzijde binnenzijde van de dijk en op de plaats van de beschoeiing van de dijksloot, zorgt ervoor dat een berm niet noodzakelijk is zodat de huizen en woonstraat
gespaard blijven. Voor het traject langs de buitenzijde ter plaatse van de Rozewerf zijn twee nieuwe alternatieven opgesteld. Versterking in grond d.m.v. een steunberm aan de buitenzijde of versterking met een damwand. De damwand moet trillingsarm worden aangebracht, bijvoorbeeld door middel van de methode “silent piling”. Vanwege het sparen van de unieke landschappelijke en cultuurhistorische waarden van deze plek (met o.a. de ijsbrekers) en het voorkomen van zetting en vervorming van het grondlichaam van de werf bij het aanbrengen van een buitendijkse steunberm is uiteindelijk gekozen voor het aanbrengen van een damwand. Bij de tuinen komt een vierkante versterking met constructie binnendijks als beste uit de effectbeschrijving. De constructie, een damwand langs de binnenteen van de dijk, voorkomt negatieve effecten op landschap, cultuurhistorie en leefmilieu. De tuinen van de bewoners van de Rozewerf blijven voor het grootste deel gespaard. Ter plaatse van de heuvel is geen constructie nodig omdat de heuvel zelf zorgt voor genoeg stabiliteit. …..