Besluitvormings proces

Stand van Zaken:

Startnotitie
De startnotitie (goedgekeurd in 2008) vormt het startpunt voor de m.e.r-procedure. Hierin staat beschreven wat Rijkswaterstaat in het projectplan en het MER gaat onderzoeken. Ook is een eerste selectie van alternatieven voor de Omringkade beschreven.              Lees meer over de startnotitie op de website van RWS.                                                        Nota variantenafweging                                                                                                       In voorbereiding op het projectplan heeft Rijkswaterstaat een nota variantenafweging opgesteld. In deze nota zijn oplossingen tegen elkaar afgewogen. Uit de beoordeling van de varianten is de keuze gemaakt voor het vierkant versterken binnen alle dijkvakken, met uitzondering van de Rozewerf.                                                                                     Ontwerp projectplan/MER                                                                                            Rijkswaterstaat werkt het gekozen voorkeursalternatief verder uit in een ontwerp-projectplan. Voor de werkzaamheden aan de Omringkade moet ook een MER worden opgesteld. Hierin staat wat de effecten van de dijkversterking zijn op het milieu. Het gaat dan om effecten op woon- en leefmilieu, natuur, landschap en cultuurhistorie en recreatie en kosten voor de aanleg, onderhoud en beheer. Planning van Rijkswaterstaat was dat  het MER en het ontwerp-projectplan  eind 2012 ter visie werd gelegd.                         Uitstel                                                                                                                                        Op 27 november 2012 heeft de projectleider Ed de Heij gemeld dat de vaststelling en bekendmaking van het dijkversterkingplan voor de zuid- en westkade is uitgesteld. Voor meer informatie zie bericht 27 november 2012.

Verwacht: Volgende stappen besluit vorming, uit presentatie 19 juni 2012 RWS:

  • Goedkeuren Definitief Ontwerp, MER en Ontwerp-Projectplan
  • Ter visie leggen MER en Ontwerp-Projectplan
  • Opstellen Nota van Antwoord inspraakreacties en Projectplan en indienen vergunningaanvragen indienen
  • Goedkeuren Projectplan en beroepsprocedure
  • Subsidieaanvraag, voorbereiding realisatie en aanleg dijkversterking

Belangrijke data: 20 augustus 2013.                                                                                      Wij hebben begrepen dat er op 20 augustus 2013 een bestuurlijk overleg gepland staat over het vervolgtraject MLV voor Marken. Zodra er een nieuw besluit is genomen met een nieuwe planning zullen deze op deze site worden gepubliceeerd.

Besluitvorming tot nu toe:

2012

2011

2009

2008

 2005/6

Lees meer over de procedure op de website van Rijkswaterstaat.

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>