Uitstel beslissing dijkversterking

Rijkswaterstaat ontwikkelt plannen voor een dijkversterking van de zuid- en westkade Marken. In de Klankbordgroep van 19 juni 2012 bent u hierover geïnformeerd en is de uitwerking van het voorkeursalternatief naar een definitief ontwerp nader toegelicht. De verwachting was toen dat eind 2012 het Ontwerp-Projectplan en Milieueffectrapport Versterken zuid- en westkade Marken op basis van het gepresenteerde definitief ontwerp ter visie gelegd zou kunnen worden.
Via deze weg wil ik u informeren dat de vaststelling en bekendmaking van het dijkversterkingplan voor de zuid- en westkade is uitgesteld.
De reden voor het uitstel is dat het dijkontwerp zal worden heroverwogen. Het uiteindelijk voorgestelde dijkontwerp met brede stabiliteitsbermen vraagt een groter ruimtebeslag. Een aantal betrokkenen heeft hier vragen over gesteld. Het voorliggende dijkontwerp leidt ook tot hogere aanlegkosten. Om deze redenen wil ik de uitgangspunten van de dijkversterking nog eens goed heroverwegen. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten tijdelijk een pas op de plaats maken om te bezien of een andere en wellicht goedkopere oplossing mogelijk is.
Zodra de heroverweging is afgerond, ontvangt u hierover meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Ed de Heij
projectleider Planstudie Versterken west- en zuidkade Marken