Advies richtlijnen; milieueffectrapport

16 januari 2009 Advies voor richtlijnen voor het milieu effect rapport;

….. 3.2 alternatieve ontwikkelingen ….. De Commissie adviseert bij het ontwikkelen van alternatieven ook het integrale dijkvak in het oog te houden om suboptimalisatie van oplossingen te voorkomen.Ontwikkel in ieder geval één alternatief waarbij de (cultuur) historische en landschappelijke eenheid van de dijk uitgangspunt is6. Dit
in verband met de grote (cultuur)historische en landschappelijke waarde7 van het tracé van de dijk (Marken is beschermd gezicht op grond van de Monumentenwet, archeologische monumenten, Nationaal Landschap Laag Holland, de karakteristieke ruimtelijke structuur en de samenhang van de dijk). Neem in de omgeving van de Rozewerf* nadrukkelijk ook minder conventionele oplossingen
in beschouwing, zoals het gecontroleerd accepteren van een groter overslagdebiet, minder forse toeslagen op de ontwerphoogte, keermuurtjes op de dijk en/of tijdelijke constructies die geen of beperkt invloed hebben op de
zettingen.
*Zie inspraakreacties 1 en 6 van bewoners van de Rozewerf die aandacht vragen voor de bijzondere archeologische en cultuurhistorische waarde die de Rozewerf heeft……