Uitstel beslissing dijkversterking

Rijkswaterstaat ontwikkelt plannen voor een dijkversterking van de zuid- en westkade Marken. In de Klankbordgroep van 19 juni 2012 bent u hierover geïnformeerd en is de uitwerking van het voorkeursalternatief naar een definitief ontwerp nader toegelicht. De verwachting was toen dat eind 2012 het Ontwerp-Projectplan en Milieueffectrapport Versterken zuid- en westkade Marken op basis van het gepresenteerde definitief ontwerp ter visie gelegd zou kunnen worden.
Via deze weg wil ik u informeren dat de vaststelling en bekendmaking van het dijkversterkingplan voor de zuid- en westkade is uitgesteld.
De reden voor het uitstel is dat het dijkontwerp zal worden heroverwogen. Het uiteindelijk voorgestelde dijkontwerp met brede stabiliteitsbermen vraagt een groter ruimtebeslag. Een aantal betrokkenen heeft hier vragen over gesteld. Het voorliggende dijkontwerp leidt ook tot hogere aanlegkosten. Om deze redenen wil ik de uitgangspunten van de dijkversterking nog eens goed heroverwegen. Daarom heeft Rijkswaterstaat besloten tijdelijk een pas op de plaats maken om te bezien of een andere en wellicht goedkopere oplossing mogelijk is.
Zodra de heroverweging is afgerond, ontvangt u hierover meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Ed de Heij
projectleider Planstudie Versterken west- en zuidkade Marken

Hergebruik basaltstenen

In een mail van 13 maart 2012 antwoord de heer de Heij (projectleider) op een vraag over hergebruik van de aanwezige basaltstenen op de Rozewerf.

….. Het is juist dat bij hergebruik van basaltstenen op aanschafkosten bespaard kan worden. Over het hergebruik van bestaande stenen is tot nu toe aangegeven dat handmatig herzetten van de stenen langs de hele omringkade arbotechnisch niet haalbaar/ toelaatbaar is. Wel is aangegeven dat het wenselijk is om op specifieke (zicht) locaties zoals de Rozewerf te onderzoeken of basaltstenen teruggeplaatst kunnen worden. Of het qua kosten goedkoper is weet ik nog niet, maar voor het historische karakter is het wel beter. In de uitwerking van het ontwerp bij de Rozewerf zullen we daar zeker naar kijken.
Met vriendelijke groet,
Ed de Heij ….

Mail planvorming Omringkade Marken

30 maart 2009 Mail Projectleider – Planstudie Versterking Omringkade Marken

Rijkswaterstaat Noord-Holland is de beheerder van de dijk en uitvoerder van het project. Marijke Visser schrijft onderandere:

“Het volgende kan ik u melden:
- de provincie Noord-Holland heeft 7 reacties ontvangen op de startnotitie
- de MER richtlijnen zijn n.a.v. deze reacties opgesteld (16 januari jl)
- de MER richtlijnen zijn op 4 februari jl door de provincie Noord-Holland vastgesteld; ik verwacht dat deze spoedig naar u toe wordt gestuurd. Sinds 1 januari jl vervang ik de heer Amar Das en zal verder zorgdragen voor de uitvoering van de Planstudie. Binnen de Planstudie worden meerdere varianten uitgewerkt (de projectnota MER) en wordt er 1 variant gekozen. Deze variant wordt verder uitgewerkt tot een Ontwerp-Dijkversterkingsplan.
Het opstellen van een projectnota MER en een Ontwerp-Dijkversterkingsplan zal Rijkswaterstaat uitbesteden aan een ingenieursburo; momenteel wordt gewerkt aan de opdrachtformulering. De verwachting is dat de MER en het Ontwerp-Dijkversterkingsplan in het 2de kwartaal van 2010 ter inzage wordt gelegd.
De nieuwe veiligheidsnormen voor de omringkade zijn nog niet vastgesteld; hierover ben ik in overleg met het Hoogwaterbeschermingsprogramma, de subsidieverlener voor o.a. dit project.”

Reactie Startnotitie Gedeputeerde Staten

Reactie van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op de startnotitie MER Dijkversterking Marken

….. Behalve de bebouwde Rozewerf grenzen nog een aantal onbebouwde, archeologisch zeer waardevolle werven dicht bij of zelfs onder de Omringdijk. Ingrepen in of nabij de dijk zullen naar verwachting  gevolgen hebben voor aanwezige cultuurhistorische waarden in het gebied. …..

…..Met betrekking tot de voorgestelde varianten voor versterking van de dijk is de minst ingrijpende variant (ten aanzien van cultuurhistorische waarden) het aanleggen van voorland, eventueel in combinatie met een enkelzijdige versterking (aan de voor- of achterzijde). …..