MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken

Notitie Fase 2: Op weg naar kansrijke oplossingen

Deze samenvatting gaat over de uitkomsten van een MIRT onderzoek naar de waterveiligheid op Marken. De aanleiding voor dit MIRT onderzoek is dat de primaire waterkering die Marken beschermt op trajecten niet voldoet aan de vigerende norm. Het versterkingsplan dat aanvankelijk was ontwikkeld voor de kade, kon vanwege het ruimtebeslag en effect op het landschap niet rekenen op draagvlak bij belanghebbenden. Daarom is in dit onderzoek gezocht naar andere oplossingen. Deze oplossingen moeten leiden tot het realiseren van een ‘basisveiligheid voor iedereen die achter dijken of duinen woont’. Basisveiligheid is te realiseren met maatregelen aan de kade om daarmee een overstroming te voorkomen (laag 1). Maar ook door de gevolgen van een eventuele overstroming te beperken (laag 2). Of door een goede rampenbeheersing (laag 3). Dit wordt ‘meerlaagsveiligheid’ genoemd. In het MIRT-onderzoek is in opdracht van Rijkswaterstaat verkend of de toepassing van het concept meerlaagsveiligheid
kansen biedt voor het eiland Marken.

MIRT Onderzoek Pilot Meerlaagsveiligheid Marken

Publieksvriendelijke samenvatting

Presentatie Rijkswaterstaat

19 juni 2012 – Presentatie Rijkswaterstaat aan Projectgroep en Klankbordgroep

19 juni 2012 – Verslag Klankbordgroepoverleg; Maatwerklocaties

…. Maatwerklocaties
In het DO wordt het ontwerp voor locaties waar het VKA niet mogelijk is verder uitgewerkt en gedetailleerd. De uitzonderingslocaties zijn de locaties waar huizen staan nabij de dijk en de Rozenwerf. Op plekken waar huizen aan de dijk staan wordt een vierkante versterking in combinatie met een constructie toegepast. Deze constructie een damwand aan de binnenzijde binnenzijde van de dijk en op de plaats van de beschoeiing van de dijksloot, zorgt ervoor dat een berm niet noodzakelijk is zodat de huizen en woonstraat
gespaard blijven. Voor het traject langs de buitenzijde ter plaatse van de Rozewerf zijn twee nieuwe alternatieven opgesteld. Versterking in grond d.m.v. een steunberm aan de buitenzijde of versterking met een damwand. De damwand moet trillingsarm worden aangebracht, bijvoorbeeld door middel van de methode “silent piling”. Vanwege het sparen van de unieke landschappelijke en cultuurhistorische waarden van deze plek (met o.a. de ijsbrekers) en het voorkomen van zetting en vervorming van het grondlichaam van de werf bij het aanbrengen van een buitendijkse steunberm is uiteindelijk gekozen voor het aanbrengen van een damwand. Bij de tuinen komt een vierkante versterking met constructie binnendijks als beste uit de effectbeschrijving. De constructie, een damwand langs de binnenteen van de dijk, voorkomt negatieve effecten op landschap, cultuurhistorie en leefmilieu. De tuinen van de bewoners van de Rozewerf blijven voor het grootste deel gespaard. Ter plaatse van de heuvel is geen constructie nodig omdat de heuvel zelf zorgt voor genoeg stabiliteit. …..

Advies richtlijnen; milieueffectrapport

16 januari 2009 Advies voor richtlijnen voor het milieu effect rapport;

….. 3.2 alternatieve ontwikkelingen ….. De Commissie adviseert bij het ontwikkelen van alternatieven ook het integrale dijkvak in het oog te houden om suboptimalisatie van oplossingen te voorkomen.Ontwikkel in ieder geval één alternatief waarbij de (cultuur) historische en landschappelijke eenheid van de dijk uitgangspunt is6. Dit
in verband met de grote (cultuur)historische en landschappelijke waarde7 van het tracé van de dijk (Marken is beschermd gezicht op grond van de Monumentenwet, archeologische monumenten, Nationaal Landschap Laag Holland, de karakteristieke ruimtelijke structuur en de samenhang van de dijk). Neem in de omgeving van de Rozewerf* nadrukkelijk ook minder conventionele oplossingen
in beschouwing, zoals het gecontroleerd accepteren van een groter overslagdebiet, minder forse toeslagen op de ontwerphoogte, keermuurtjes op de dijk en/of tijdelijke constructies die geen of beperkt invloed hebben op de
zettingen.
*Zie inspraakreacties 1 en 6 van bewoners van de Rozewerf die aandacht vragen voor de bijzondere archeologische en cultuurhistorische waarde die de Rozewerf heeft……